Điều dưỡng

 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Đổi mới phong cách, cải tiến liên tục

Địa chỉ phòng: Số 04 Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tầng 4.

1. Cơ cấu tổ chức

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

2.2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

     - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

     - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

     - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

     - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

     - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý;

     - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

     - Phối hợp với phòng Đào tạo – chỉ đạo tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng;

     - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

     - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

     Thành tích và Định hướng phát triển

1. Thành tích:

* Tập thể

Từ khi được thành lập phòng Điều dưỡng đạt được những thành tích cụ thể:

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong 05 năm liền từ 2014 - 2018.

- Đạt 03 Bằng khen với thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ (2014- 2016- 2018).

* Cá nhân

- 02 cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

- 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

- 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

- 01 cá nhân đạt Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

- 03 cá nhân đạt Bằng khen cấp thành phố.

- Tất cả nhân viên phòng Điều dưỡng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn đạt giấy khen trong 05 năm liên tục.

2. Định hướng:

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động Điều dưỡng và Hộ lý, đảm bảo sự an toàn và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ Điều dưỡng toàn viện.

- Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc