PHÒNG Tổ chức - CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Chủ động - Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả

Địa chỉ phòng: Số 04 Châu Văn Liêm, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tầng 4.

1. Lãnh đạo khoa

- Phó trưởng phòng phụ trách: CN. Trịnh Hồng Tỏ

- Phó trưởng phòng: CN. Trần Ngọc Lan Thảo

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Phụ trách văn thư Đảng vụ, soạn thảo các văn bản, quyết định của Đảng bộ. Theo dõi thực hiện công tác tổ chức Đảng. Quản lý hồ sơ Đảng viên.

-. Báo cáo nhân sự hàng tháng để làm lương, theo dõi diễn biến lương của CBVC, chuẩn bị hồ sơ trình hội đồng về việc nâng lương thường xuyên.

- Tổng hợp tình hình thi đua – khen thưởng của Bệnh viện, theo dõi tổng hợp chấm công các khoa/phòng.

- Tổ chức công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến, quyết định của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên bệnh viện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ:

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

3.1. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

– Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.

– Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hóa, tư tưởng cho người bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

– Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hóa và nâng cao y đức cho các thành viên trong bệnh viện.

3.2. Quyền hạn

– Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.– Đề xuất với giám đốc về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỷ luật các thành viên trong bệnh viện.

– Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong bệnh viện về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

– Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc bệnh viện.

4. Thành tựu đã đạt được

- Danh hiệu Lao động xuất sắc (2018)

- Luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ đã tạo sự đoàn kết, vững mạnh đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

- Việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động luôn kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy chế của bệnh viện.

5. Định hướng phát triển

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng đội ngũ viên chức, nhân viên có trình độ chuyên môn vững, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu của Bệnh viện hạng I.

- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chế độ, chính sách của Cán bộ, viên chức.

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc