PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Kết nối hiệu quả - Nâng tầm chất lượng

- Địa chỉ: Khu BGĐ - Lầu 4, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ - Số 4 Châu Văn Liêm – P. An Lạc – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923.735.151 (số máy lẻ: 4009)

1. Tổ chức nhân sự:

2. Sơ lược quá trình thành lập:

         Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được tái thành lập từ 10/8/2009. Từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc, kỹ thuật hiện đại từ nguồn vốn ODA chính phủ Pháp, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

         Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

         Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, tháng 09/2014, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 2481/QĐ-BVĐKTP thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện nhằm mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện hạng I.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

         Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4. Tóm tắt thành tựu phòng:

       Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện giai đoạn 2014 đến 2016 và giám đốc phê duyệt.

- Xây dựng mạng lưới quản lý chất lượng toàn diện.

- Phối hợp với phòng KHTH và các khoa/phòng xây dựng và triển khai thực hiện Quản lý chất lượng theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện và tiếp đoàn đánh giá của Bộ Y tế dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Kết quả Bộ Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm:

      Năm 2014:

          1.Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%

           3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 306

           4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,89

          Năm 2015:

          1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83

          2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 93%

          3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 318

          4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,08

           Năm 2016:

           1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

           3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 310

           4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,93

          Năm 2017:

           1.Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

           3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 338

           4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,28

        Năm 2018: 

          1.Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 338

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,41

Năm 2019:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 79/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiếu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 356

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,51

Năm 2020:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 79/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiếu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 350

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,44

Năm 2021:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 79/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiếu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 348

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,41

Năm 2022:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 79/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiếu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 306

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,87

Năm 2023:

1. Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 79/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiếu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 344

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4,00

5. Định hướng hoạt động & phát triển:

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

- Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

- Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Tiêu chí quản lý chất lượng (phiên bản 2.0).

- Cải tiến chất lượng bệnh viện trong một số nội dung như: Thời gian chờ khám của người bệnh; Sự hài lòng của người bệnh khám nội trú, hài lòng của nhân viên y tế; Đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng.

 

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc